Skip to main content

Tarieven en voorwaarden

Tarieven en voorwaarden

Zadelpasconsult op locatie klant: € 90,–

Zadelpasconsult op onze locatie in Tilburg: € 80,–

Vervanging van oude vulling door nieuw wol: € 225,–

Periodieke controle (binnen een jaar na de laatste controle)

op locatie klant, incl. bijvullen: € 75,–

Periodieke controle (binnen een jaar na de laatste controle)

op onze locatie in Tilburg, incl. bijvullen: € 60,–

Vervanging korte singelstoot: € 17,50

Vervanging lange singelstoot: € 22,50

Aanpassen boom met pers: € 40,–

Reiskosten vanaf Tilburg:

Tot 10 km vanaf Tilburg € 15,–

10 tot 25 km vanaf Tilburg € 25,–

25 tot 35 km vanaf Tilburg € 35,–

35 tot 45 km vanaf Tilburg € 45

45 tot 55 km vanaf Tilburg € 55

boven de 55 km is het tarief € 55 + € 0,50 per extra km vanaf Tilburg

Bij aankoop van een zadel geldt:

Genoemde prijzen van de nieuwe zadels zijn inclusief zadelpasconsult, en exclusief reiskosten, je ontvangt na aankoop van het zadel het consultbedrag als korting op het nieuwe zadel

Zadels kunnen aangemeten en geleverd worden in Nederland en België

Veel zadels zijn naar je eigen wensen aan te passen

Tarieven voor consults en andere diensten zijn hier terug te vinden

Algemene voorwaarden:

Artikel 1

Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.
1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt (op papier of elektronisch, bijvoorbeeld via de website of op CD-ROM).
1.2 Equimaro: daar waar wordt gesproken van Equimaro, wordt bedoeld Equimaro gevestigd te Tilburg.
1.3 Afnemer: de partij aan wie een product of dienst is geleverd door Equimaro is gericht, met wie Equimaro een overeenkomst heeft gesloten of ten behoeve van wie de rechtshandelingen zijn of worden verricht, op grond waarvan producten of diensten aan deze partij worden geleverd.
1.4 Producten: alle roerende zaken die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen Afnemer en Equimaro.
1.5 Diensten: alle werkzaamheden en andere activiteiten die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen Equimaro en Afnemer.

Artikel 2

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan, betreffende levering door Equimaro, van Producten en/of Diensten aan of ten behoeve van Afnemer.
2.3 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Equimaro en Afnemer zijn overeengekomen.
2.4 Indien en voorzover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Equimaro en Afnemer zullen met elkaar in overleg treden over een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking c.q de geest van de nietige/vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3

Aanbieding, offerte en overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen van Equimaro zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
3.2 Offertes van Equimaro zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 2 (twee) weken na de datum waarop de offerte is uitgebracht.
3.3 Overeenkomsten komen tot stand doordat Equimaro de door Afnemer verstrekte opdracht aanvaardt, dan wel op het moment dat Equimaro tot de uitvoering van een opdracht overgaat.

Artikel 4

Prijzen en tarieven, meerwerk

4.1 Alle door Equimaro vermelde prijzen en tarieven gelden in euro’s, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
4.2 Alle door Equimaro vermelde prijzen en tarieven zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, alsmede exclusief transport- en afleveringskosten of reis- en verblijfskosten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
4.3 Equimaro is te allen tijde gerechtigd haar prijzen en tarieven aan te passen. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen dat prijzen en tarieven voor een bepaalde periode gelden, gaan de aangekondigde prijswijzigingen ten aanzien van de levering van Diensten 2 (twee) maanden na de aankondiging daarvan in.
4.4 Indien Afnemer niet akkoord gaat met een door Equimaro aangekondigde wijziging van prijzen en/of tarieven heeft Afnemer het recht om binnen 8 (acht) dagen na de aangekondigde wijziging de overeenkomst met Equimaro schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de betreffende wijziging ingaat.
4.5 Indien in overleg met Afnemer wordt afgeweken van de oorspronkelijke overeenkomst tussen Equimaro en Afnemer, zullen de daaruit voortvloeiende kosten voor meerwerk tegen de prijzen en/of tarieven die gelden op het moment van uitvoering aan Afnemer in rekening worden gebracht.

Artikel 5

Betaling

5.1 Afnemer dient de facturen van Equimaro te betalen binnen de op de betreffende factuur vermelde betalingstermijn. Indien op een factuur geen betalingstermijn is aangegeven, geldt een betalingstermijn van 14 (veertien) dagen.
5.2 Alle betalingen door Afnemer aan Equimaro worden in mindering gebracht op de oudste nog openstaande facturen van Afnemer, ongeacht enige andere aanduiding door Afnemer.
5.3 Enig beroep door Afnemer op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan.
5.4 Equimaro is te allen tijde gerechtigd om terzake van de levering van Producten en/of Diensten (gedeeltelijke) vooruitbetaling te verlangen, en de levering op te schorten totdat de vooruitbetaling is ontvangen. Voorts is Equimaro gerechtigd om zekerheid voor betaling te ontvangen in een naar keuze van Equimaro aan te geven vorm, bijvoorbeeld een bankgarantie. Equimaro zal in zodanig geval de Producten en/of Diensten pas leveren nadat de gewenste zekerheid is verkregen.
5.5 Indien Afnemer enige factuur van Equimaro niet binnen de betalingstermijn voldoet, is Afnemer automatisch in verzuim, zonder dat enige in gebreke stelling of sommatie nodig is. Equimaro heeft het recht om in een dergelijk geval zonder nadere aankondiging de wettelijke rente over het openstaande bedrag in rekening te brengen.
5.6 Indien Afnemer na ingebrekestelling nalatig blijft het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente, te voldoen, kan Equimaro de vordering ter incasso uit handen geven. Afnemer is in dat geval naast betaling van de hoofdsom en daarover verschuldigde wettelijke rente gehouden tot de vergoeding van alle buitengerechtelijke en eventueel gerechtelijke kosten, uitdrukkelijk naast de eventueel in rechte vastgestelde kosten. De hoogte van deze kosten bedraagt minimaal 15% van de hoofdsom.

Artikel 6

Levering, risico en eigendomsvoorbehoud

6.1 Opgegeven termijnen voor de levering door Equimaro van Diensten dienen slechts als richtlijn en kunnen door de bedrijfsfilosofie nimmer fataal zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
6.2 Het risico van verlies of beschadiging van de goederen en dieren die voorwerp zijn van de overeenkomst tussen Equimaro en Afnemer zijn voor rekening van Afnemer, ook wanneer deze goederen of dieren in de feitelijke macht van Equimaro zijn overgedragen.
6.3 Afnemer dient alle goederen en dieren direct na ter beschikkingstelling of aflevering te controleren op mogelijke gebreken of andere tekortkomingen.
6.4 Op alle aan Afnemer geleverde teksten videobeelden waaronder ook digitale versies daarvan blijven eigendom van Equimaro.
6.5 Voorzover er uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat bepaalde rechten zullen worden verleend of overgedragen, worden deze steeds verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat de daaraan verbonden vergoedingen altijd volledig en tijdig worden voldaan.

Artikel 7

Reclames

7.1 Alle bezwaren van Afnemer tegen een factuur van Equimaro of een door Equimaro automatisch geïncasseerd bedrag, dienen binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum of datum van de automatische incasso schriftelijk aan Equimaro te worden gemeld, waarna het gefactureerde dan wel geïncasseerde bedrag als door Afnemer erkend geldt.
7.2 Indien Afnemer van mening is dat een door Equimaro geleverd Product of geleverde Dienst niet voldoet aan hetgeen partijen daarover zijn overeengekomen, dient Afnemer Equimaro daarvan schriftelijk in kennis te stellen binnen 14 (veertien) dagen na levering, dan wel 14 (veertien) dagen na het moment waarop Afnemer redelijkerwijs bekend kon zijn met de door hem gestelde tekortkoming.

Artikel 8

Intellectuele eigendom

8.1 Alle rechten van intellectuele eigendom terzake van de Producten en/of Diensten alsmede de ontwerpen, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen Equimaro en Afnemer, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij Equimaro. De levering van Producten en/of Diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom.
8.2 Afnemer verkrijgt slechts een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van de Producten en resultaten van de Diensten voor de overeengekomen doelstellingen. Afnemer zal zich bij zulk gebruik strikt houden aan de voorwaarden, neergelegd in de Algemene Voorwaarden of anderszins aan Afnemer opgelegd.
8.3 Afnemer zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Equimaro de Producten en resultaten van de Diensten op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar maken, verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar stellen.
8.4 Afnemer zal aanduidingen van Equimaro betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen.
8.5 Equimaro staat ervoor in dat zij gerechtigd is het in artikel 8.2 genoemde gebruiksrecht aan Afnemer te verstrekken en vrijwaart Afnemer tegen eventuele aanspraken van derden terzake. Deze bepaling is niet van toepassing indien en voorzover de Producten en/of resultaten van de Diensten zijn gewijzigd en/of indien deze zijn geleverd in samenhang met goederen van derden, tenzij Afnemer in het laatst genoemde geval aantoont dat de aanspraken van derden uitsluitend betrekking hebben op de door Equimaro geleverde Producten en/of resultaten van de Diensten.

Artikel 9

Verstrekking gegevens door Afnemer

9.1 Afnemer zal Equimaro steeds tijdig en volledig voorzien van de door Equimaro verzochte gegevens en alle andere informatie, nodig voor de levering van de Diensten.
9.2 Afnemer staat ervoor in dat de in artikel 9.1 bedoelde informatie juist en volledig is, alsmede dat zij gerechtigd is de informatie aan Equimaro te verstrekken ten behoeve van de levering van de Diensten. Afnemer vrijwaart Equimaro tegen eventuele aanspraken van derden terzake.
9.3 Indien er door Afnemer gegevens aan Equimaro worden verstrekt die aangemerkt kunnen worden als persoonsgegevens, staat Afnemer er voor in dat terzake van die gegevens is voldaan aan de op het moment van verstrekking geldende wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer en dat het gebruik en de bewerking ervan door Equimaro eveneens is toegestaan. Afnemer vrijwaart Equimaro tegen eventuele aanspraken van derden terzake.

Artikel 10

Geheimhouding

10.1 Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.
10.2 Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.

Artikel 11

Aansprakelijkheid Equimaro

11.1 De wettelijke aansprakelijkheid van Equimaro wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van door Afnemer geleden, niet verzekerde, directe schade tot maximaal het bedrag van de voor de betreffende overeenkomst bedongen vergoeding. Indien er sprake is van een overeenkomst met een looptijd van meer dan één jaar, dan wordt de bedongen vergoeding vastgesteld op het totaal van vergoedingen, bedongen voor het op het moment dat de tekortkoming zich voordoet lopende jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan 10.000 euro en, ingeval de schade bestaat uit door of lichamelijk letsel of zaaksbeschadiging, maximaal 10.000 euro per gebeurtenis, waarbij een reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt beschouwd.
11.2 Onder directe schade worden uitsluitend verstaan de kosten die Afnemer redelijkerwijs heeft moeten maken om de tekortkoming van Equimaro te herstellen of op te heffen zodat de prestatie van Equimaro wel aan de overeenkomst beantwoordt, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van die schade. Indien Equimaro en Afnemer uitdrukkelijk schriftelijk een bindende levertermijn zijn overeengekomen, gelden de kosten die Afnemer redelijkerwijs heeft moeten maken vanwege het noodgedwongen treffen van voorzieningen omdat Equimaro niet binnen de bindende levertermijn heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen, ook als directe schade.
11.3 Iedere aansprakelijkheid van Equimaro voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten.

Artikel 12

Overmacht

12.1 Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming van Equimaro indien er sprake is van overmacht.
12.2 Indien de periode van overmacht langer dan 60 (zestig) aaneengesloten dagen heeft geduurd, dan heeft Afnemer het recht om de overeenkomst buitengerechtelijk schriftelijk te ontbinden, zonder dat Equimaro gehouden is tot enige vergoeding van de schade die Afnemer lijdt tengevolge van die ontbinding. Equimaro is gerechtigd tot betaling door Afnemer van alle tot Producten en/of Diensten die tot het tijdstip van ontbinding aan Afnemer zijn geleverd.

Artikel 13

Beëindiging

13.1 Iedere partij is gerechtigd om de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en zulk tekortschieten, na deugdelijk schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, niet binnen een redelijke termijn herstelt. Ontbinding ontslaat Afnemer niet van enige betalingsverplichting terzake van reeds door Equimaro geleverde Diensten, tenzij Equimaro terzake van een bepaalde Dienst in verzuim is.
13.2 Equimaro is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat enige nadere ingebrekestelling is vereist en zonder dat Equimaro hierdoor schadeplichtig wordt jegens Afnemer, indien aan Afnemer voorlopige of definitieve surséance van betaling wordt verleend, het faillissement van Afnemer is aangevraagd, er beslag is gelegd op (een deel van) de goederen van Afnemer of indien de onderneming van Afnemer wordt geliquideerd of beëindigd.
13.3 Direct na beëindiging van de overeenkomst, om welke reden ook, staakt Afnemer het gebruik van ter beschikking gestelde Producten en/of resultaten van Diensten en retourneert alle exemplaren van programmatuur, documentatie en andere materialen die in het kader van de overeenkomst aan Afnemer ter beschikking zijn gesteld.

Artikel 14

Personeel

14.1 Afnemer zal werknemers van Equimaro die ten behoeve van de levering van Diensten werkzaam zijn op een locatie, aangewezen door Afnemer, alle nodige ondersteuning bieden ten behoeve van de uitoefening van hun werkzaamheden.

Artikel 15

Geschillen

15.1 De aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen betreffende levering door Equimaro van Producten en/of Diensten worden beheerst door Nederlands recht.
15.2 Geschillen tussen Equimaro en Afnemer die voortvloeien uit of betrekking hebben op de aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen betreffende levering door Equimaro van Producten en/of Diensten, worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement ‘s-Hertogenbosch.