Skip to main content

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.
1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt (op papier of elektronisch, bijvoorbeeld via de website of op CD-ROM).
1.2 Equimaro: daar waar wordt gesproken van Equimaro, wordt bedoeld Equimaro gevestigd te Tilburg.
1.3 Afnemer: de partij aan wie een product of dienst is geleverd door Equimaro is gericht, met wie Equimaro een overeenkomst heeft gesloten of ten behoeve van wie de rechtshandelingen zijn of worden verricht, op grond waarvan producten of diensten aan deze partij worden geleverd.
1.4 Producten: alle roerende zaken die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen Afnemer en Equimaro.
1.5 Diensten: alle werkzaamheden en andere activiteiten die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen Equimaro en Afnemer

Artikel 2 – Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan, betreffende levering door Equimaro, van Producten en/of Diensten aan of ten behoeve van Afnemer.
2.3 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Equimaro en Afnemer zijn overeengekomen.
2.4 Indien en voorzover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Equimaro en Afnemer zullen met elkaar in overleg treden over een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking c.q de geest van de nietige/vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3 – Aanbieding, offerte en overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen van Equimaro zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
3.2 Offertes van Equimaro zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 2 (twee) weken na de datum waarop de offerte is uitgebracht.
3.3 Overeenkomsten komen tot stand doordat Equimaro de door Afnemer verstrekte opdracht aanvaardt, dan wel op het moment dat Equimaro tot de uitvoering van een opdracht overgaat.

Artikel 4 – Prijzen en tarieven, meerwerk

4.1 Alle door Equimaro vermelde prijzen en tarieven gelden in euro’s, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
4.2 Alle door Equimaro vermelde prijzen en tarieven zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, alsmede exclusief transport- en afleveringskosten of reis- en verblijfskosten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
4.3 Equimaro is te allen tijde gerechtigd haar prijzen en tarieven aan te passen. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen dat prijzen en tarieven voor een bepaalde periode gelden, gaan de aangekondigde prijswijzigingen ten aanzien van de levering van Diensten 2 (twee) maanden na de aankondiging daarvan in.
4.4 Indien Afnemer niet akkoord gaat met een door Equimaro aangekondigde wijziging van prijzen en/of tarieven heeft Afnemer het recht om binnen 8 (acht) dagen na de aangekondigde wijziging de overeenkomst met Equimaro schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de betreffende wijziging ingaat.
4.5 Indien in overleg met Afnemer wordt afgeweken van de oorspronkelijke overeenkomst tussen Equimaro en Afnemer, zullen de daaruit voortvloeiende kosten voor meerwerk tegen de prijzen en/of tarieven die gelden op het moment van uitvoering aan Afnemer in rekening worden gebracht.

Artikel 5 – Betaling

5.1 Afnemer dient de facturen van Equimaro te betalen binnen de op de betreffende factuur vermelde betalingstermijn. Indien op een factuur geen betalingstermijn is aangegeven, geldt een betalingstermijn van 14 (veertien) dagen.
5.2 Alle betalingen door Afnemer aan Equimaro worden in mindering gebracht op de oudste nog openstaande facturen van Afnemer, ongeacht enige andere aanduiding door Afnemer.
5.3 Enig beroep door Afnemer op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan.
5.4 Equimaro is te allen tijde gerechtigd om terzake van de levering van Producten en/of Diensten (gedeeltelijke) vooruitbetaling te verlangen, en de levering op te schorten totdat de vooruitbetaling is ontvangen. Voorts is Equimaro gerechtigd om zekerheid voor betaling te ontvangen in een naar keuze van Equimaro aan te geven vorm, bijvoorbeeld een bankgarantie. Equimaro zal in zodanig geval de Producten en/of Diensten pas leveren nadat de gewenste zekerheid is verkregen.
5.5 Indien Afnemer enige factuur van Equimaro niet binnen de betalingstermijn voldoet, is Afnemer automatisch in verzuim, zonder dat enige in gebreke stelling of sommatie nodig is. Equimaro heeft het recht om in een dergelijk geval zonder nadere aankondiging de wettelijke rente over het openstaande bedrag in rekening te brengen.
5.6 Indien Afnemer na ingebrekestelling nalatig blijft het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente, te voldoen, kan Equimaro de vordering ter incasso uit handen geven. Afnemer is in dat geval naast betaling van de hoofdsom en daarover verschuldigde wettelijke rente gehouden tot de vergoeding van alle buitengerechtelijke en eventueel gerechtelijke kosten, uitdrukkelijk naast de eventueel in rechte vastgestelde kosten. De hoogte van deze kosten bedraagt minimaal 15% van de hoofdsom.

Artikel 6 – Levering, risico en eigendomsvoorbehoud

6.1 Opgegeven termijnen voor de levering door Equimaro van Diensten dienen slechts als richtlijn en kunnen door de bedrijfsfilosofie nimmer fataal zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
6.2 Het risico van verlies of beschadiging van de goederen en dieren die voorwerp zijn van de overeenkomst tussen Equimaro en Afnemer zijn voor rekening van Afnemer, ook wanneer deze goederen of dieren in de feitelijke macht van Equimaro zijn overgedragen.
6.3 Afnemer dient alle goederen en dieren direct na ter beschikkingstelling of aflevering te controleren op mogelijke gebreken of andere tekortkomingen.
6.4 Op alle aan Afnemer geleverde teksten videobeelden waaronder ook digitale versies daarvan blijven eigendom van Equimaro.
6.5 Voorzover er uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat bepaalde rechten zullen worden verleend of overgedragen, worden deze steeds verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat de daaraan verbonden vergoedingen altijd volledig en tijdig worden voldaan.

Artikel 7 – Reclames

7.1 Alle bezwaren van Afnemer tegen een factuur van Equimaro of een door Equimaro automatisch geïncasseerd bedrag, dienen binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum of datum van de automatische incasso schriftelijk aan Equimaro te worden gemeld, waarna het gefactureerde dan wel geïncasseerde bedrag als door Afnemer erkend geldt.
7.2 Indien Afnemer van mening is dat een door Equimaro geleverd Product of geleverde Dienst niet voldoet aan hetgeen partijen daarover zijn overeengekomen, dient Afnemer Equimaro daarvan schriftelijk in kennis te stellen binnen 14 (veertien) dagen na levering, dan wel 14 (veertien) dagen na het moment waarop Afnemer redelijkerwijs bekend kon zijn met de door hem gestelde tekortkoming.

Artikel 8 – Intellectuele eigendom

8.1 Alle rechten van intellectuele eigendom terzake van de Producten en/of Diensten alsmede de ontwerpen, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen Equimaro en Afnemer, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij Equimaro. De levering van Producten en/of Diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom.
8.2 Afnemer verkrijgt slechts een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van de Producten en resultaten van de Diensten voor de overeengekomen doelstellingen. Afnemer zal zich bij zulk gebruik strikt houden aan de voorwaarden, neergelegd in de Algemene Voorwaarden of anderszins aan Afnemer opgelegd.
8.3 Afnemer zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Equimaro de Producten en resultaten van de Diensten op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar maken, verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar stellen.
8.4 Afnemer zal aanduidingen van Equimaro betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen.
8.5 Equimaro staat ervoor in dat zij gerechtigd is het in artikel 8.2 genoemde gebruiksrecht aan Afnemer te verstrekken en vrijwaart Afnemer tegen eventuele aanspraken van derden terzake. Deze bepaling is niet van toepassing indien en voorzover de Producten en/of resultaten van de Diensten zijn gewijzigd en/of indien deze zijn geleverd in samenhang met goederen van derden, tenzij Afnemer in het laatst genoemde geval aantoont dat de aanspraken van derden uitsluitend betrekking hebben op de door Equimaro geleverde Producten en/of resultaten van de Diensten.

Artikel 9 –

Artikel 10 –

Artikel 11 –

Artikel 12 –

Artikel 13 –

Artikel 14 –

Artikel 15 –